Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 243 kết quả
Business modeling and data mining
Tác giả: Dorian Pyle
Xuất bản: kd: Morgan Kaufmann Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.321
 
Agents of change : crossing the post-industrial divide
Tác giả: Charles C Heckscher
Xuất bản: kd: Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.406
 
Putting your small business on the Web
Tác giả: Maria Langer
Xuất bản: kd: Peachpit Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.8400285
 
Sustainable software development
Tác giả: Kevin Tate
Xuất bản: kd: Addison Wesley, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.122
 
Effective project management
Tác giả: Wysocki Robert K
Xuất bản: kd: Wiley Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.404
 
Business services orchestration
Tác giả: Waqar Sadiq
Xuất bản: kd: Cambridge, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.4038
 
MYSQL crash course
Tác giả: Ben Forta
Xuất bản: kd: Sams Pub, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
Sams teaching yourself blogging in a snap
Tác giả: Meloni Julie C
Xuất bản: kd: Sams Pub, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.7
 
Sams teach yourself adobe premiere elements 2 in a snap
Tác giả: Steve Grisetti
Xuất bản: kd: Sams Pub, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778.5930285
 
Programming indigo
Tác giả: Pallmann David Frank
Xuất bản: kd: Microsoft Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.446
 

Truy cập nhanh danh mục