Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
Ant
Tác giả: Jesse Tilly, Eric M Burke
Xuất bản: nt: OReilly, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Next generation network services
Tác giả: Neill Wilkinson
Xuất bản: nt: J Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Manage IT as a business
Tác giả: Bennet P Lientz, Lee Larssen
Xuất bản: nt: Elsevier Butterworth Heinemann, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.068
 
Advanced topics in information resources management. Volume 2
Tác giả: Harold Bierman
Xuất bản: nt: Idea Group Pub, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Managing the IT services process
Tác giả: Noel Bruton
Xuất bản: nt: ButterworthHeinemann, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
The book of VMware
Tác giả: Brian Ward
Xuất bản: nt: No Starch Press, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4469
 
SSL TLS essentials
Tác giả: Stephen A Thomas
Xuất bản: nt: Wiley, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Building DMZs for Enterprise Networks
Tác giả: Robert J Shimonski
Xuất bản: nt: Syngress, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
MCSA/MCSE Exam 70-291 Study Guide and Training System
Tác giả: Thomas W Shinder
Xuất bản: nt: Syngress, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Security+ Study Guide and DVD Training System
Tác giả: Robert J Shimonski
Xuất bản: nt: Syngress, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục