Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1078 kết quả
Easy mathematics for biologists [electronic resource]
Tác giả: Peter C Foster
Xuất bản: Australia: Harwood Academic Publishers, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2457
 
Active skills for reading. Book 2
Tác giả: Neil J Anderson
Xuất bản: Australia: Thomson, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.4
 
The law of marketing
Tác giả: Lynda J Oswald
Xuất bản: Australia: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  437.3084
 
Contemporary marketing
Tác giả: David L Kurtz
Xuất bản: Australia: SouthWestern Cengage Learning, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658
 
The Practice of Macro Social Work
Tác giả: William G Brueggemann
Xuất bản: Australia: BROOKSCOLE CENGAGE Learning, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  361.320973
 
A History of Thailand
Tác giả: Chris Baker, Pasuk Phongpaichit
Xuất bản: Australia: Cambridge University Press, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  959.3
 
Build Your Own ASP.NET 2.0 Web Site Using C# & VB
Tác giả: Zak Ruvalcaba
Xuất bản: Australia: SitePoint Pty Ltd, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Programming and scheduling techniques
Tác giả: Thomas E Uher
Xuất bản: Australia: UNSW Press book, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  692.5068
 
The CSS Anthology : 101 Essential Tips, Tricks & Hacks
Tác giả: Rachel Andrew
Xuất bản: Australia: SitePoint Pty Ltd, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Edward Elgar Publishing Limited marketing approach
Tác giả: Beirman David
Xuất bản: Australia: Allen Unwin, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4791
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục