Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
Fruit and vegetable flavour : recent advances and future prospects
Tác giả: S Gran Wyllie, Bernhar Brückner
Xuất bản: Boca Raton Cambridge England: CRC Press Woodhead Publishing, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.807
 
Antioxidants in food : practical applications
Tác giả: Michael H Gordon, Nedyalka Yanishlieva, Jan Pokorný
Xuất bản: Cambridge England Boca Raton: Woodhead Pub CRC Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  661.8
 
Chilled foods : a comprehensive guide
Tác giả: C Dennis, Michael Stringer
Xuất bản: Boca Raton Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Novel food packaging techniques
Tác giả: Raija Ahvenainen
Xuất bản: Boca Raton Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub Ltd, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.09
 
Impact behaviour of fibre-reinforced composite materials and structures
Tác giả: S R Reid, G Zhou
Xuất bản: Boca Raton Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Handbook of dielectric, piezoelectric and ferroelectric materials : synthesis, properties and applications
Tác giả: Zuo-Guang Ye
Xuất bản: Cambridge England Boca Raton: Woodhead Pub and Maney Pub on behalf of The Institute of Materials Minerals Mining CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  537
 
Biomedical polymers
Tác giả: Mike Jenkins
Xuất bản: Cambridge England Boca Raton: Woodhead Pub and Maney Pub on behalf of Institute of Materials Minerals Mining CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Bioceramics and their clinical applications
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge England Boca Raton: Woodhead Pub and Maney Pub on behalf of Institute of Materials Minerals Mining CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Dental biomaterials [electronic resource] : imaging, testing, and modelling
Tác giả: Richard V Curtis, Timothy F Watson
Xuất bản: Cambridge England Boca Raton: Woodhead Pub and Maney Pub on behalf of Institute of Materials Minerals Mining CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Shape memory alloys for biomedical applications
Tác giả: Takayuki Yoneyama, Shuichi Miyazaki
Xuất bản: Cambridge England Boca Raton: Woodhead Pub CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  354
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục