Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
Bookkeeping for Canadians for dummies elektronisk ressurs
Tác giả: Lita Epstein, Cécile Laurin
Xuất bản: Mississauga ON: J Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.2
 
Urban planning for dummies
Tác giả: Jordan Yin
Xuất bản: Mississauga ON: J Wiley Sons Canada, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.1216
 
Frommer's Toronto 2011
Tác giả: Pamela Cuthbert
Xuất bản: Mississauga ON: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.13541045
 
Atheism for dummies
Tác giả: Dale McGowan
Xuất bản: Mississauga ON: John Wiley Sons Canada Ltd, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  211.8
 
Global warming for dummies
Tác giả: Elizabeth May
Xuất bản: Mississauga ON: J Wiley Sons Canada, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
Honey, I wrecked the kids : when yelling, screaming, threats, bribes, time-outs, sticker charts and removing privileges ...
Tác giả: Alyson Schafer
Xuất bản: Mississauga Ont: J Wiley Sons Canada, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  649
 
Olaf's kitchen : a master chef shares his passion
Tác giả: Olaf Mertens
Xuất bản: Mississauga Ont: J Wiley Sons Canada, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5
 
Stock investing for Canadians for dummies elektronisk ressurs
Tác giả: Andrew Dagys, Paul J Mladjenovic
Xuất bản: Mississauga Ont: J Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6322
 
Wills & estate planning for Canadians for dummies
Tác giả: Margaret Helen Kerr, JoAnn Kurtz
Xuất bản: Mississauga Ont: J Wiley Sons Canada, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.7105
 
Trading for Canadians for dummies elektronisk ressurs
Tác giả: Michael Griffis, Christopher Cottier, Lita Epstein
Xuất bản: Mississauga Ont: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6420285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục