Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1203 kết quả
Twitter API : up and running
Tác giả: Kevi Makice
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
App Savvy elektronisk ressurs
Tác giả: Ken Yarmosh
Xuất bản: Sebastopol: OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
iPad elektronisk ressurs
Tác giả: J D Biersdorfer
Xuất bản: Sebastopol: OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1675
 
Galaxy Tab elektronisk ressurs
Tác giả: Preston Gralla
Xuất bản: Sebastopol: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1675
 
Even faster web sites [electronic resource]
Tác giả: Steve Souders
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Scripting InDesign CS3/4 with JavaScript [electronic resource]
Tác giả: Peter Kahrel
Xuất bản: Sebastopol: OReilly Media, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  686.22544536
 
C# database basics
Tác giả: Michael Schmalz
Xuất bản: Sebastopol: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Photoshop Elements 11 : the missing manual : the book that should have been in the box
Tác giả: Barbara Brundage
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Creating iPhone Apps with Cocoa Touch: The Mini Missing Manual [Elektronisk resurs]
Tác giả: Craig Hockenberry
Xuất bản: Sebastopol: OReilly Media Inc, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Programming C#
Tác giả: Jesse Liberty
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục