Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 32 kết quả
The show that smells
Tác giả: Derek McCormack
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The real made up [electronic resource]
Tác giả: Stephen Brockwell
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
Augustine in Carthage and other poems [electronic resource]
Tác giả: Alessandro Porco
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.6
 
Bang your head : the real story of the Missing Link [electronic resource]
Tác giả: Dewey Robertson, Meredith Renwick
Xuất bản: Toronto Ont: ECW Press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.812092
 
Traveling music : the soundtrack to my life and times
Tác giả: Neil Peart
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  786.9
 
Too close to the falls
Tác giả: Catherine Gildiner
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  974.7
 
Reading the Bible backwards [electronic resource]
Tác giả: Robert Priest
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
Michael Moore : a biography [electronic resource]
Tác giả: Emily Schultz
Xuất bản: Toronto Ont: ECW Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.4302
 
I, Tania
Tác giả: Brian Joseph Davis
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Practical poker math [electronic resource]
Tác giả: Pat Dittmar
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  795.4120151
 

Truy cập nhanh danh mục