Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 96 kết quả
Diễn đàn quốc tế về giáo dục Việt Nam "Đổi mới giáo dục Đại học và hội nhập quốc tế"
Tác giả: Hội đồng Quốc gia Giáo dục Việt Nam
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378.597
 
Giáo dục đại học ở Việt Nam
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378.597
 
Giáo dục phòng chống sự lạm dụng ma tuý
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.29
 
Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực
Tác giả: Viện nghiên cứu phát triển giáo dục
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370
 
Những gương mặt giáo dục Việt Nam
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370.9597
 
Giáo dục Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ XXI : Chiến lược phát triển
Tác giả: Đặng Bá Lãm
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370
 
Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.91
 
Giáo dục Việt Nam học đại cương. Tập 2
Tác giả: Nguyễn Văn Hộ, Hà Thị Đức
Xuất bản: : Giáo dục Việt Nam, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.7
 
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Tác giả: Trần Ngọc Thêm
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam
Tác giả: Kiều Xuân Bá, Lê Mậu Hãn, Trần Duy Khang
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.52
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục