Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 135 kết quả
Rights vs. responsibilities : the Supreme Court and the media
Tác giả: Elizabeth Blanks Hindman
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  342.7308
 
Food culture in South America
Tác giả: Lovera José Rafael
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.598
 
Food culture in Scandinavia
Tác giả: Henry Notaker
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.120948
 
Food culture in Mexico
Tác giả: Janet Long, Luis Alberto Vargas
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.120972
 
Encyclopedia of scientific principles, laws, and theories
Tác giả: Robert E Krebs
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  503
 
Encyclopedia of gangs
Tác giả: David Brotherton, Louis Kontos
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1
 
Encyclopedia of rape
Tác giả: Merril D Smith
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.883
 
Encyclopedia of American literature of the sea and Great Lakes
Tác giả: Jill B Gidmark
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9
 
Encyclopedia of the age of political revolutions and new ideologies, 1760-1815
Tác giả: Gregory Fremont-Barnes
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.703
 
Encyclopedia of the age of imperialism, 1800-1914
Tác giả: Carl Cavanagh Hodge
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.8103
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục