Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 244 kết quả
Dust in the Galactic Environment
Tác giả: D C B Whittet
Xuất bản: Bristol UK: IOP Publishing, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523
 
Minding the heavens : the story of our discovery
Tác giả: Leila Belkora
Xuất bản: Bristol UK: IOP Publishing, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  520.9
 
Modern cosmology
Tác giả: Silvio Bonometto, Vittorio Gorini, Ugo Moschella
Xuất bản: Bristol: IOP Publishing, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.1
 
A unified grand tour of theoretical physics
Tác giả: Ian D Lawrie
Xuất bản: Bristol: IOP Publishing, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
Physics of the Lorentz group
Tác giả: Sibel Ba�ckal, Y S Kim, Marilyn E Noz
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  512.2
 
Simple atomic and molecular systems : new results and applications
Tác giả: E A Oks
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  539.7
 
Composite materials : mathematical theory and exact relations
Tác giả: Yury Grabovsky
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  620.118
 
Physics of the atmosphere
Tác giả: Rodrigo Caballero
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 
Principles and applications of Fourier optics
Tác giả: Robert K Tyson
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
 
A short course on relativistic heavy ion collisions
Tác giả: Asis Kumar Chaudhuri
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  539.757
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục