Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 143 kết quả
Textile sizing
Tác giả: Bhuvenesh Chandra Goswami, Rajesh Devchandbhai Anandjiwala, David M Hall
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  677.02825
 
Supercritical fluid technology in materials science and engineering : syntheses, properties, and applications
Tác giả: Ya-Ping Sun
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.042
 
Polymer processing instabilities : control and understanding
Tác giả: Savvas Georgios Hatzikiriakos, Kalman B Migler
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.92
 
Re-engineering the chemical processing plant : process intensification
Tác giả: Jacob A Moulijn, Andrzej I Stankiewicz
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.28
 
Reinforced soil engineering : advances in research and practice
Tác giả: Dov Leshchinsky, Hoe Ling, Fumio Tatsuoka
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.15136
 
Bioprocesses and biotechnology for functional foods and nutraceuticals
Tác giả: J Bruce German, Jean-Richard Neeser
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Encyclopedia of animal science
Tác giả: Alan W Bell, Wilson G Pond
Xuất bản: New York NY: Marcel Dekker, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.003
 
Encyclopedia of dietary supplements
Tác giả: Paul M Coates
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2
 
Thermal analysis of materials
Tác giả: Robert F Speyer
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Principles and practice of burn surgery
Tác giả: Juan P Barret, David N Herndon
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.11
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục