Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Biological anthropology : an introductory reader
Tác giả: Michael Alan Park
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  599.9
 
Schaum's outlines, geometry : includes plane, analytic, and transformational geometries
Tác giả: Barnett Rich, Christopher Thomas
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516
 
Biological investigations : form, function, diversity, and process
Tác giả: Warren D Dolphin
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Essentials of business statistics
Tác giả: Bruce LBowerman, JB Orris, Emily SMurphree, Richard TO'Connell
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519.502465
 
Easy algebra step-by-step
Tác giả: Sandra K McCune, William D Clark
Xuất bản: New York London: McGraw Hill, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Schaum's outline of theory and problems of advanced calculus
Tác giả: Robert C Wrede, Deborah C Arangno, Murray R Spiegel
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.076
 
String theory demystified
Tác giả: David McMahon
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7258
 
Schaum's outline of theory and problems of advanced calculus
Tác giả: Robert C Wrede, Deborah C Arangno, Murray R Spiegel
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.076
 
Schaum's outline of theory and problems of organic chemistry
Tác giả: Herbert Meislich
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Intermediate Algebra
Tác giả: Julie Miller, Nancy Hyde, Molly O'Neill
Xuất bản: Boston: Mcgraw Hill, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục