Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
How to write a business plan
Tác giả: Mike P McKeever
Xuất bản: Berkeley CA: Nolo, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Dealing with problem employees
Tác giả: Amy DelPo
Xuất bản: kd: Nolo, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.3045
 
Save your small business : 10 crucial strategies to survive hard times or close down & move on
Tác giả: Ralph E Warner, Bethany K Laurence
Xuất bản: Berkeley Calif: Nolo, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Nolo's essential guide to buying your first home
Tác giả: Ilona M Bray, Alayna Schroeder, Marcia Stewart
Xuất bản: Berkeley CA: Nolo, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  643
 
How to write a business plan
Tác giả: Mike P McKeever
Xuất bản: Berkeley Calif: Nolo, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
The nonprofit's guide to human resources : managing your employees & volunteers
Tác giả: Jan Masaoka
Xuất bản: Berkeley CA: Nolo, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Marketing without advertising
Tác giả: Michael Phillips, Salli Rasberry
Xuất bản: : Nolo Press, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
The women's small business start-up kit : a step-by-step legal guide
Tác giả: Peri Pakroo
Xuất bản: Berkeley CA: Nolo Law for All, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.1/1082
 
1

Truy cập nhanh danh mục