Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Dune [electronic resource], House Corrino
Tác giả: Brian Herbert, Kevin J Anderson, Frank Herbert
Xuất bản: Sl: Random House Publishing Group, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Dune [electronic resource], House Atreides
Tác giả: Brian Herbert, Kevin J Anderson, Frank Herbert
Xuất bản: Sl: Random House Publishing Group, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
A kiss of shadows [electronic resource]
Tác giả: Laurell K Hamilton
Xuất bản: Sl: Random House Publishing Group, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Colonization : aftershocks [electronic resource]
Tác giả: Harry Turtledove
Xuất bản: Sl: Random House Publishing Group, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Wit'ch storm [electronic resource]
Tác giả: James Clemens
Xuất bản: Sl: Random House Publishing Group, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Castle Roogna [electronic resource]
Tác giả: Piers Anthony
Xuất bản: Sl: Random House Publishing Group, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Centaur aisle [electronic resource]
Tác giả: Piers Anthony
Xuất bản: Sl: Random House Publishing Group, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Ogre, ogre [electronic resource]
Tác giả: Piers Anthony
Xuất bản: Sl: Random House Publishing Group, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Evolution : a novel [electronic resource]
Tác giả: Stephen Baxter
Xuất bản: Sl: Random House Publishing Group, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Transcendent [electronic resource]
Tác giả: Stephen Baxter
Xuất bản: Sl: Random House Publishing Group, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục