Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
Streamline English, Departures : Student's book - Workbook - Speechwork - Tests
Tác giả: Bernard Hartley, Nguyễn Thành Yến, Peter Viney
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
ACTIVE Skills for Reading . Book 3
Tác giả: Neil J Anderson, Mai Bùi
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.4
 
Effective Academic Writing 1 The Paragraph
Tác giả: Alice Savage, Mai Bùi, Masoud Shafiei
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.1
 
Real Listening and Speaking 3 with answers
Tác giả: Miles Craven, Mai Bùi
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Real Listening and Speaking 2 = luyện kỹ năng nghe-nói tiếng Anh
Tác giả: Sally Logan, Đỗ Nhung, Craig Thaine
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Expanding Tactics for Listening = luyện nghe tiếng Anh
Tác giả: Jack C Richards, Hồng Đức
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Great Writing 1 : Geat sentences for great paragraphs =luyện kỹ năng viết tiếng Anh
Tác giả: Keith S Folse, Đỗ Nhung, April Muchmore-Vokoun, Elena Vestri Solomon
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.1
 
Streamline English, connections : Student's book - Workbook - Speechwork - Tests
Tác giả: Bernard Hartley, Nguyễn Thành Yến, Peter Viney
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Tiếng anh dùng trong ngành công nghiệp khách sạn = English in hotel industry
Tác giả: Rosemary Grebe, Phyllis Pogrunell, Võ Liêm An, Võ Liêm Anh
Xuất bản: H: Thời Đại, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02464794
 
Tự học tiếng Nhật theo chủ đề
Tác giả: Quỳnh Trần
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.68
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục