Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 62 kết quả
The science of evil [electronic resource] : on empathy and the origins of cruelty
Tác giả: Simon Baron-Cohen
Xuất bản: New York: Basic Books, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  152.4
 
The shape of inner space [electronic resource] : string theory and the geometry of the universe's hidden dimensions
Tác giả: Shing-Tung Yau, Steven J Nadis
Xuất bản: New York: Basic Books, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  530.1
 
I am a strange loop [electronic resource]
Tác giả: Douglas R Hofstadter
Xuất bản: New York: Basic Books, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  153
 
Basic economics : a citizen's guide to the economy
Tác giả: Thomas Sowell
Xuất bản: New York: Basic Books, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
The theory and practice of group psychotherapy
Tác giả: Irvin D Yalom, Molyn Leszcz
Xuất bản: New York London: Basic Books, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Strange Stirring
Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm
Xuất bản: : Basic Books, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  305.4209045
 
Uncommon Grounds
Tác giả: Charlaine Harris, Charlaine Harris cm
Xuất bản: : Basic Books, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  338.17373
 
Ancient Chinese Warfare
Tác giả: Alan Dean Foster, Alan Dean Foster cm
Xuất bản: : Basic Books, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  355.020931
 
The physics of Star Trek
Tác giả: Philip Caputo, Philip Caputo cm
Xuất bản: : Basic Books, 1995
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  791.45
 
Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin
Tác giả: ROBERT WRIGHT, Robert Wright cm
Xuất bản: : Basic Books, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (epub)
ddc:  940.54050947
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục