Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
The mystery of economic growth
Tác giả: Elhanan Helpman
Xuất bản: Cambridge Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.9
 
Naming infinity : a true story of religious mysticism and mathematical creativity
Tác giả: Loren R Graham, Jean-Michel Kantor
Xuất bản: Cambridge Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.947
 
The Berlin-Baghdad express : the Ottoman Empire and Germany's bid for world power
Tác giả: Sean McMeekin
Xuất bản: Cambridge Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (epub)
ddc:  940.3
 
The structure of evolutionary theory
Tác giả: Stephen Jay Gould
Xuất bản: Cambridge Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.8
 
On the origin of stories : evolution, cognition, and fiction
Tác giả: Brian Boyd
Xuất bản: Cambridge Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
A theory of justice
Tác giả: John Rawls
Xuất bản: Cambridge Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320
 
The Roman triumph
Tác giả: Mary Beard
Xuất bản: Cambridge Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394
 
The Early Chinese Empires : Qin and Han
Tác giả: Mark Edward Lewis
Xuất bản: Cambridge Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  951
 
China between empires : the northern and southern dynasties
Tác giả: Mark Edward Lewis
Xuất bản: Cambridge Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ddc:  931
 
China's last empire : the great Qing
Tác giả: William T Rowe
Xuất bản: Cambridge Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ddc:  951
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục