Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
The big book of Noir
Tác giả: Lee Server, Ed Gorman, Martin Harry Greenberg
Xuất bản: New York: Carroll Graf, 1998
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
The mammoth book of King Arthur
Tác giả: Michael Ashley
Xuất bản: New York: Carroll Graf, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  942.01
 
A Criminal History of Mankind
Tác giả: Wen Spencer
Xuất bản: : Carroll Graf, 1990
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  364.109
 
Fish : a memoir of a boy in a man's prison
Tác giả: T J Parsell
Xuất bản: New York: Carroll Graf, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  921.73
 
A brief history of the Middle East
Tác giả: Christopher Catherwood
Xuất bản: New York: Carroll Graf Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  956
 
A brief history of science : as seen through the development of scientific instruments
Tác giả: Thomas Crump
Xuất bản: New York NY: Carroll Graf Publishers, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509
 
The Drowned World
Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm
Xuất bản: : Carroll Graf Pub, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.91
 
Endurance : Shackleton's incredible voyage
Tác giả: Alfred Lansing
Xuất bản: New York Sl: Carroll Graf Distributed by Publishers Group West, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  919.8904
 
The nightmare factory
Tác giả: Thomas Ligotti
Xuất bản: New York Emeryville CA: Carroll Graf Publishers Distributed by Publishers Group West, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1

Truy cập nhanh danh mục