Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Chain mobility and progress in medicine, pharmaceutical, and polymer science and technology
Tác giả: George Wypych
Xuất bản: Toronto: ChemTec Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1129
 
Databook of UV stabilizers
Tác giả: Anna Wypych, George Wypych
Xuất bản: Toronto: ChemTec Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.11228
 
Handbook of antioxidants
Tác giả: George Wypych
Xuất bản: Canada: ChemTec Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  660.28443
 
Handbook of UV degradation and stabilization
Tác giả: George Wypych
Xuất bản: Toronto: ChemTec Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  620.11228
 
Polymers in organic electronics: polymer selection for electronic, mechatronic& optoelectronic systems
Tác giả: Sulaiman Khalifeh
Xuất bản: Canada: ChemTec Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
PVC formulary
Tác giả: George Wypych
Xuất bản: Toronto: ChemTec Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.4236
 
Databook of blowing and auxiliary agents [electronic resource]
Tác giả: George Wypych
Xuất bản: Toronto: ChemTec Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.493
 
1

Truy cập nhanh danh mục