Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 53 kết quả
Digital Press Social Sciences and Humanities
Tác giả:
Xuất bản: : UGM Digital Press, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Oracle 9iR2 data warehousing
Tác giả: Lilian Hobbs, Susan Hillson, Shilpa Lawande
Xuất bản: Amsterdam Boston: Digital Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Common Lisp : the language
Tác giả: Guy L Steele
Xuất bản: Bedford Mass: Digital Press, 1990
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Developing Practical Wireless Applications
Tác giả: Dean A Gratton
Xuất bản: : Digital Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.384
 
Oracle 9iR2 data warehousing
Tác giả: Lilian Hobbs, Susan Hillson, Shilpa Lawande
Xuất bản: Boston: Digital Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.4038
 
Mission-critical Microsoft Exchange 2003
Tác giả: Cochran Jerry
Xuất bản: Boston: Digital Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7
 
Implementing homeland security for IT
Tác giả: Erbschloe MIchael
Xuất bản: Boston: Digital Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.8
 
Understanding WMI scripting
Tác giả: Alain Lissoir
Xuất bản: Amsterdam: Digital Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.4469
 
Oracle real application clusters
Tác giả: Murali Vallath
Xuất bản: Amsterdam: Digital Press, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ddc:  005.7585
 
Microsoft Exchange server 2003
Tác giả: Tony Redmond
Xuất bản: Boston: Digital Press, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.173765
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục