Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Bag of bones
Tác giả: Stephen King
Xuất bản: London: Hodder Stoughton, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
I Will Teach You to Be Rich: No Guilt, No Excuses - Just a 6-Week Programme That Works
Tác giả: Eric Flint, David Drake cm Eric Flint
Xuất bản: : Hodder Stoughton, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  332.02401
 
Wolves of the Calla (The Dark Tower, Book 5)
Tác giả: Jeffrey Archer, Jeffrey Archer cm
Xuất bản: : Hodder and Stoughton, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Angel meadow
Tác giả: Audrey Howard
Xuất bản: London: Hodder Stoughton, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The oath
Tác giả: Rankin Davis
Xuất bản: London: Hodder Stoughton, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Hearts in Atlantis
Tác giả: Stephen King
Xuất bản: London: Hodder Stoughton, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
It
Tác giả: Stephen King
Xuất bản: London: Hodder and Stoughton, 1986
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Nightmares and dreamscapes
Tác giả: Stephen King
Xuất bản: London: Hodder Stoughton, 1993
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The crystal cave
Tác giả: Mary Stewart
Xuất bản: London: Hodder Stoughton, 1970
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.91
 
Misery
Tác giả: Stephen King
Xuất bản: London: Hodder Stoughton, 1987
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục