Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
The art of the Yellow Springs [electronic resource] : understanding Chinese tombs
Tác giả: Wu Hung
Xuất bản: London: Reaktion Books, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  736.50951
 
A history of the Internet and the digital future
Tác giả: Johnny Ryan
Xuất bản: London: Reaktion Books, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.4834
 
Travels in the history of architecture
Tác giả: Robert Harbison
Xuất bản: London: Reaktion Books, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.9
 
Aircraft
Tác giả: David Pascoe
Xuất bản: London: Reaktion Books, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  387.7309
 
Chocolate : a global history
Tác giả: Sarah Moss, Alexander Badenoch
Xuất bản: London: Reaktion Books, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.3374
 
Pie : a global history
Tác giả: Janet Clarkson
Xuất bản: London: Reaktion Books, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.824
 
Curry : a global history
Tác giả: Colleen Taylor Sen
Xuất bản: London: Reaktion Books, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.6384
 
Sugar : a global history
Tác giả: Andrew F Smith
Xuất bản: London: Reaktion Books, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.336
 
Suspended animation : pain, pleasure and punishment in medieval culture
Tác giả: Robert Mills
Xuất bản: London: Reaktion Books, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.36
 
Hyperactive : the controversial history of ADHD
Tác giả: Matthew Smith
Xuất bản: London: Reaktion Books, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.928
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục