Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 58 kết quả
Cyclops
Tác giả: Robert Ludlum, Robert Ludlum cm
Xuất bản: : Simon and Schuster, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Man-Kzin Wars II
Tác giả: Kevin O'Brien, Kevin O'Brien cm
Xuất bản: : Baen, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The remains of the day
Tác giả: Joanne Harris, Joanne Harris cm
Xuất bản: : Knopf, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
The Player Of Games
Tác giả: Henry M Paulson, Henry M Paulson cm
Xuất bản: : Orbit, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
El Soldado
Tác giả: Jerry Pournelle
Xuất bản: : Ultramar, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The Tao of Pooh
Tác giả: Benjamin Hoff
Xuất bản: London: Mandarin, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.912
 
Mary Y El Gigante
Tác giả: Philip K Dick
Xuất bản: : Edivision, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The Karate Kid Part III
Tác giả: B B Hiller
Xuất bản: : Point, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Doctor Who the chase
Tác giả: John Peel
Xuất bản: : Carol Publishing Corporation, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Doctor Who the Daleks' masterplan
Tác giả: John Peel
Xuất bản: : Carol Pub Group, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục