Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
The conceptual foundations of the statistical approach in mechanics
Tác giả: Paul Ehrenfest, Tatiana Ehrenfest
Xuất bản: New York: Dover Publications, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Introduction to the relativistic string theory
Tác giả: BM Barbashov, VV Nesterenko
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  539.72
 
Nonlinear Liapunov Dynamics
Tác giả: JM Skowronski
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531
 
Special Relativity
Tác giả: Ulrich E Schroder
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530.11
 
Schaum';s Outline of Theory and Problems of Differential and Integral Calculus
Tác giả: Frank Ayres/Jrelliott Mendelson
Xuất bản: : McgrawHill, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Geometric Asymptotics
Tác giả: Victor Guillemin, Shlomo Sternberg
Xuất bản: : American Mathematical Society, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.36
 
Fractal Geometry
Tác giả: Kenneth Falconer
Xuất bản: : Wiley, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.3
 
Compact Numerical Methods for Computers
Tác giả: J C Nash
Xuất bản: : Adam Hilger, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518.6
 
Cơ học. Tập 2- Động lực học
Tác giả: Đỗ Sanh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học và Giáo dục Chuyên nghiệp, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531.11
 
Elementary theory of numbers
Tác giả: William Judson LeVeque
Xuất bản: New York: Dover Publications, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục