Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Advanced Language Patterns Mastery
Tác giả: Larry Mclaughlin
Xuất bản: : Leading Edge Publications, 1992
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.6
 
Memory Language - How to Develop Powerful Recall in 48 Minutes
Tác giả: Allan Barbara Pease
Xuất bản: : Pease Learning Systems Pty Ltd, 1992
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.1
 
Telling lies : clues to deceit in the marketplace, politics, and marriage
Tác giả: Paul Ekman
Xuất bản: New York: WW Norton, 1992
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.6
 
The Cambridge companion to Descartes
Tác giả: John Cottingham
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 1992
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  194
 
Artificial morality : virtuous robots for virtual games
Tác giả: Peter Danielson
Xuất bản: London New York: Routledge, 1992
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170.28563
 
Nietzsche
Tác giả: Richard Schacht
Xuất bản: London New York: Routledge, 1992
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  190
 
The Rediscovery of the mind
Tác giả: John R Searle
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1992
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  128
 
Dictionary of Celtic mythology
Tác giả: Peter Berresford Ellis
Xuất bản: Santa Barbara: ABCCLIO, 1992
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (chm)
ddc:  299.16
 
Ancient concepts of philosophy [electronic resource]
Tác giả: William Jordan
Xuất bản: London New York: Routledge, 1992
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  180.938
 
Explaining explanation [electronic resource]
Tác giả: David-Hillel Ruben
Xuất bản: London New York: Routledge, 1992
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  121.4
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục