Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
ASTD handbook for workplace learning professionals
Tác giả: Elaine Biech
Xuất bản: Alexandria Va: ASTD Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.3124
 
Handbook of Improving Performance in the Workplace, Volumes 1 - 3 Set
Tác giả:
Xuất bản: sl: Pfeiffer, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.314
 
Create your own employee handbook
Tác giả: Lisa Guerin
Xuất bản: : Nolo, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.301
 
The Handbook of Training Technologies : An introductory guide to facilitating learning with technology from planning thr...
Tác giả: William J Rothwell
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in + eBook (iso)
ddc:  658.3124
 
Active Training : A Handbook of Techniques, Designs, Case Examples, and Tips
Tác giả: Silberman Mel
Xuất bản: San Francisco CA: JosseyBass, 1998
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  658.3124
 
The Trainer's Handbook
Tác giả: Karen Lawson
Xuất bản: San Francisco: Pfeiffer, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in + eBook (iso)
ddc:  658.31243
 
The AMA handbook of e-learning
Tác giả: Piskurich George M
Xuất bản: : AMACOM, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (chm)
ddc:  658.3124
 
The Handbook of work and health psychology
Tác giả: Cary L Cooper, Marc J Schabracq, Jacques AM Winnubst
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  158.7
 
Spellman's standard handbook for wastewater operators
Tác giả: Frank R Spellman
Xuất bản: Lancaster Pa: Technomic Pub Co, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
1

Truy cập nhanh danh mục