Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 39 kết quả
Body trainer for men [electronic resource]
Tác giả: Ray Klerck
Xuất bản: Champaign Illinois: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71081
 
Plyometrics elektronisk ressurs
Tác giả: Donald A Chu
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Stronger arms & upper body
Tác giả: Joe Wuebben, James Stoppani
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Practical ECG for exercise science and sports medicine
Tác giả: Gregory P Whyte, Sanjay Sharma
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2010 J-480
 
Exercises for elite golf performance
Tác giả: Kelly Blackburn
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.352
 
Practical ECG for exercise science and sports medicine
Tác giả: Gregory P Whyte, Sanjay Sharma
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.1207547
 
Advanced fitness assessment and exercise prescription
Tác giả: Vivian H Heyward, Ann L Gibson
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QT 255
 
Stronger legs & lower body
Tác giả: Tim Bishop
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Reversing the obesogenic environment
Tác giả: Rebecca E Lee, Jorge Banda, Kristen McAlexander
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.196398
 
The exercise health connection
Tác giả: David C Nieman
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục