Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
Disruptive Behavior Disorders : Symptoms, Evaluation and Treatment
Tác giả: Annarita Milone, Annarita Milone, Gianluca Sesso, Gianluca Sesso
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
COVID-19 : Impact on Public Health and Healthcare
Tác giả: Kavita Batra, Kavita Batra, Manoj Sharma, Manoj Sharma
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
2nd Edition of Health Emergency and Disaster Risk Management (Health-EDRM)
Tác giả: Emily Ying Yang Chan, Emily Ying Yang Chan, Holly Ching Yu Lam, Holly Ching Yu Lam
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Advances in Occupational Health and Safety Management
Tác giả: Delfina Ramos, Delfina Ramos
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Exploring the Role of Social Media in Health Promotion
Tác giả: Michael Stellefson, Beth H Chaney, Beth H Chaney, J Don Chaney, J Don Chaney, Samantha R Paige, Samantha R Paige, Michael Stellefson
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục