Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Handbook of research on enterprise systems
Tác giả: Jatinder N D Gupta, Mohammad A Rashid, Sushil K Sharma
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.4/038011
 
Handbook of research on technology project management, planning, and operations
Tác giả: Terry T Kidd
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  658.404
 
Handbook of research on complex dynamic process management : techniques for adaptability in turbulent environments
Tác giả: Zhaohao Sun, Minhong Wang
Xuất bản: Hershey PA: Business Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.5/1
 
Handbook of research on the societal impact of digital media
Tác giả: Barbara J Guzzetti, Mellinee Lesley
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2016
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  302.231
 
Handbook of enterprise systems architecture in practice
Tác giả: Pallab Saha
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.4038011
 
Handbook of research on information security and assurance
Tác giả: Jatinder N D Gupta, Sushil K Sharma
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Java : programming language handbook
Tác giả: Anthony Potts, David H Friedel
Xuất bản: Scottsdale Ariz: Coriolis Group Bks, 1996
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Oracle SOA Infrastructure Implementation Certification handbook (1Z0-451) [electronic resource]
Tác giả: Kathiravan Udayakumar
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
1

Truy cập nhanh danh mục