Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 216 kết quả
The political philosophy of Niccolò Machiavelli
Tác giả: Filippo Del Lucchese
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  320.1092
 
The political philosophy of Jean-Jacques Rousseau: The impossibility of reason
Tác giả: Mads Qvortrup
Xuất bản: Manchester New York: Manchester University Press, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.092
 
The Public and the Private in Aristotle's Political Philosophy
Tác giả: Judith A Swanson
Xuất bản: Ithaca: Cornell University Press, 1992
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.01
 
Natural Law A Translation of the Textbook for Kant's Lectures on Legal and Political Philosophy
Tác giả: Gottfried Achenwall, Pauline Kleingeld, Pauline Kleingeld
Xuất bản: London: Bloomsbury Academic, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Without Foundations : Justification in Political Theory
Tác giả: Donald J Herzog
Xuất bản: ITHACA LONDON: Cornell University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  320.01
 
Kristeva and the Political
Tác giả: Cecilia Sjoholm
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.092
 
Anarchism and Political Modernity
Tác giả: Nathan Jun
Xuất bản: New York: Bloomsbury Academic, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  320.57
 
Political Responsibility for a Globalised World
Tác giả: Ernst Wolff
Xuất bản: Bielefeld Germany: transcript Verlag, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  337.01
 
On Sovereignty and Other Political Delusions
Tác giả: Joan Cocks
Xuất bản: London: Bloomsbury Academic, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
History of Philosophy and the Reflective Society
Tác giả: Riccardo Pozzo
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  121.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục