Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 295 kết quả
Kristeva and the Political
Tác giả: Cecilia Sjoholm
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.092
 
Anarchism and Political Modernity
Tác giả: Nathan Jun
Xuất bản: New York: Bloomsbury Academic, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  320.57
 
Political Responsibility for a Globalised World
Tác giả: Ernst Wolff
Xuất bản: Bielefeld Germany: transcript Verlag, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  337.01
 
Journal of Ethics and Social Philosophy
Tác giả:
Xuất bản: : University of Southern California, 2012
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Political philosophies in moral conflict
Tác giả: Peter S Wenz
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.01
 
On Sovereignty and Other Political Delusions
Tác giả: Joan Cocks
Xuất bản: London: Bloomsbury Academic, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
History of Philosophy and the Reflective Society
Tác giả: Riccardo Pozzo
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  121.3
 
Montaigne and the Origins of Modern Philosophy
Tác giả: Ann Hartle
Xuất bản: Evanston Illinois: Northwestern University Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Sisters of the Brotherhood: Alienation and Inclusion in Learning Philosophy
Tác giả: Erika Ruonakoski
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
International Journal of Philosophy and Social Values
Tác giả:
Xuất bản: : Universidade Católica Portuguesa Faculdade de Ciências Humanas Centro de Estudos de Filosofia, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục