Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 3075 kết quả
Principles of economics
Tác giả: Carl Menger, Jame Dingwall, Bert F Hoselitz
Xuất bản: New York: New York University Press, 1981
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Economics
Tác giả: Roger Arnold
Xuất bản: Australia Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Economics today and tomorrow
Tác giả: Roger LeRoy Miller
Xuất bản: Glencoe: McGraw Hill companies Inc, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330
 
Economic : Principles, Problems, and Policies
Tác giả: Campbell RMcConnell, Stanley LBrue, Sean MFlynn
Xuất bản: New York: McGraw Hill companies Irwin, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330
 
Economics of the public sector
Tác giả: Joseph E Stiglitz
Xuất bản: New York: Norton Company, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  336.73
 
How Asia works : success and failure in the world's most dynamic region
Tác giả: Joe Studwell,
Xuất bản: New York: Grove Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.95
 
Economic geography : a contemporary introduction
Tác giả: Neil M Coe, Philip F Kelly, Henry Wai-Chung Yeung
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.9
 
World development indicators, 2014
Tác giả:
Xuất bản: Washington District of Columbia: The World Bank, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.90021
 
First steps in economic indicators
Tác giả: Peter Temple
Xuất bản: Boston Mass: Financial Times Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.9
 
Geography and economy : three lectures
Tác giả: Allen John Scott
Xuất bản: Oxford Oxford New York: Clarendon Press Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục