Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 128 kết quả
Topological foundations of electromagnetism
Tác giả: T W Barrett
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537
 
Advanced engineering electromagnetics
Tác giả: Constantine A Balanis
Xuất bản: New York: Wiley, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537
 
Fundamentals of engineering electromagnetics
Tác giả: Rajeev Bansal
Xuất bản: Boca Raton FL: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Frontiers in electromagnetics
Tác giả: Raj Mittra, Douglas H Werner
Xuất bản: New York: IEEE Press, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  537
 
Fundamentals of applied electromagnetics
Tác giả: Fawwaz T Ulaby, Umberto Ravaioli
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.34
 
Lectures on electromagnetism
Tác giả: Ashok Das
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537
 
Numerical methods in electromagnetism
Tác giả: M V K Chari, S J Salon
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.01515
 
Introduction to electromagnetic fields and waves
Tác giả: Charles A Holt
Xuất bản: New York: Wiley, 1963
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.12
 
Metamaterials : physics and engineering explorations
Tác giả: N Engheta, Richard W Ziolkowski
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyInterscience, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  620.11297
 
Earthing: The Most Important Health Discovery Ever?
Tác giả: Steven Gould, Steven Gould cm
Xuất bản: : Basic Health Publications, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  612.01442
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục