Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 280 kết quả
Meat Technology
Tác giả:
Xuất bản: : Institute of meat hygiene and technology, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Food Technology and Biotechnology
Tác giả:
Xuất bản: : University of Zagreb Faculty of Food Technology and Biotechnology, 2005
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Applied Food Technology
Tác giả:
Xuất bản: : Diponegoro University Faculty of Animal and Agricultural Sciences Department of Food Technology, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Croatian Journal of Food Science and Technology
Tác giả:
Xuất bản: : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Food Technology Osijek, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Food ScienTech Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Department of Food Technology, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Assessing food safety of polymer packaging [electronic resource]
Tác giả: J M Vergnaud
Xuất bản: Shrewsbury Shropshire: Rapra Technology, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.495
 
Food protected designation of origin : methodologies and applications
Tác giả: Gonzálvez Ana, M de la Guardia
Xuất bản: Oxford: Elsevier Science Technology, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.1926
 
Harčova Nauka ì Tehnologìâ
Tác giả:
Xuất bản: : Odesa National University of Technology, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Pizhūhish va Nuāvarī dar ̒Ulūm va Sanāyi̒-i Ghaz̠āyī
Tác giả:
Xuất bản: : Research Institute of Food Science and Technology, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Technology of breadmaking
Tác giả: Stanley Cauvain
Xuất bản: New York NY: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.7523
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục