Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 139 kết quả
Wheat structure, biochemistry and functionality : [proceedings of a conference organised by the Royal Society of Chemistry Food Chemistry Group, held on 10-12 April 1995, in Reading UK]
Tác giả: J David Schofield
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.3
 
Heterocyclic chemistry
Tác giả: Malcolm Sainsbury
Xuất bản: Cambridge UK: Royal Society of Chemistry, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.59
 
Main group chemistry
Tác giả: W Henderson
Xuất bản: Cambridge UK: Royal Society of Chemistry, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  546
 
Functional group chemistry
Tác giả: James Ralph Hanson
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Archaeological chemistry [elektronisk ressurs]
Tác giả: A M Pollard, Carl Heron
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930.1028
 
Aromatic chemistry
Tác giả: John D Hepworth, David R Waring, Michael J Waring
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.6
 
The chemistry of fireworks
Tác giả: Michael S Russell
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.1
 
Biophysical chemistry
Tác giả: Alan Cooper
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.1
 
Green chemistry strategies for drug discovery
Tác giả: Julie B Manley, Emily A Peterson
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2015
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  660
 
The chemistry of photography : from classical to digital technologies
Tác giả: D N Rogers
Xuất bản: Cambridge UK: Royal Society of Chemistry, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục