Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 702 kết quả
Fundamentals of diagnostic radiology [electronic resource]
Tác giả: William E Brant, Clyde A Helms
Xuất bản: Philadelphia: Wolters KluwerLippincott Williams Wilkins Health, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Primer of diagnostic imaging
Tác giả: John W Chen, Mukesh G Harisinghani, Ralph Weissleder, Jack Wittenberg
Xuất bản: St Louis: Elsevier Mosby, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  616.0754
 
Cardiac imaging
Tác giả: Charles S White, Olaguoke Akinwande
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.120754
 
Biomedical imaging in experimental neuroscience elektronisk ressurs
Tác giả: Timothy Roberts, Nick Van Bruggen
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8
 
Biomedical imaging [electronic resource] : applications and advances
Tác giả: Peter Morris
Xuất bản: Cambridge England Waltham Massachusetts: Woodhead Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0757
 
Medical image analysis
Tác giả: Atam P Dhawan
Xuất bản: Oxford: WileyBlackwell, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  343.7305242
 
Ultrasound Imaging : Current Topics
Tác giả: Felix Okechukwu Erondu, Felix Okechukwu Erondu
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  616.07543
 
Computed-Tomography (CT) Scan
Tác giả: Reda R Gharieb, Reda R Gharieb
Xuất bản: LondonUK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  616.075722
 
Clinical 3 T magnetic resonance [electronic resource]
Tác giả: Val M Runge
Xuất bản: New York: Thieme Medical Publishers, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07548
 
Dynamic brain imaging [electronic resource] : multi-modal methods and in vivo applications
Tác giả: Fahmeed Hyder
Xuất bản: New York NY London: Humana Springer distributor, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.82
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục