Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
American girls : social media and the secret lives of teenagers
Tác giả: Nancy Jo Sales
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6780835
 
Growing up online : young people and digital technologies
Tác giả: Sandra Weber, Shanly Dixon
Xuất bản: New York NY: Palgrave Macmillan, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.0408342
 
Living with the Internet and online dangers
Tác giả: Corey Sandler
Xuất bản: New York: Facts On File, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6780835
 
Living with the Internet and online dangers
Tác giả: Corey Sandler
Xuất bản: New York: Facts On File, c2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6780835
 
Cyber-bullying : issues and solutions for the school, the classroom and the home
Tác giả: Shaheen Shariff
Xuất bản: London New York: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.58
 
Handbook of adolescent digital media use and mental health
Tác giả: Jacqueline Nesi, Mitchell J Prinstein, Eva H Telzer
Xuất bản: Cambridge United Kingdom New York NY: Cambridge University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.6780835
 
It's complicated : the social lives of networked teens
Tác giả: danah boyd
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6780835
 
My Space™ For Dummies®
Tác giả: Ryan Hupfer, Mitch Maxson, Ryan Williams
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Publishing Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.678
 
Young People, Social Media and Health
Tác giả: Victoria A Goodyear, Kathleen M Armour, Kathleen M Armour, Victoria A Goodyear
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  610.2850835
 
Games and gaming [electronic resource] : an introduction to new media
Tác giả: Larissa Hjorth
Xuất bản: Oxford New York: Berg, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.487
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục