Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 239 kết quả
Teaching​ Information Literacy and Writing Studies Volume 2, Upper-Level and Graduate Courses
Tác giả: Grace Veach, Grace Veach
Xuất bản: : Purdue University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Emergent computer literacy : a developmental perspective
Tác giả: Helen Mele Robinson
Xuất bản: New York: Routledge, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Tap, click, read : growing readers in a world of screens
Tác giả: Lisa Guernsey, Michael H Levine
Xuất bản: San Francisco CA: JosseyBass A Wiley Imprint, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  372.60285
 
Genders, Cultures, and Literacies Understanding Intersecting Identities
Tác giả: Barbara J Guzzetti, Barbara J Guzzetti
Xuất bản: : , 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
All data are local : thinking critically in a data-driven society
Tác giả: Yanni A Loukissas
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  025.042
 
Library and Information Sciences [electronic resource] : Trends and Research
Tác giả: Chuanfu Chen, Ronald Larsen
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  020
 
Detecting deception : tools to fight fake news
Tác giả: Amanda Sturgill
Xuất bản: Lanham: Rowman Littlefield, 2020
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.43
 
The many tongues of literacy
Tác giả: Ray B Browne
Xuất bản: Bowling Green OH: Bowling Green State University Popular Press, c1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2244
 
Writing(s) at the Crossroads
Tác giả:
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  808.02
 
Skriftkultur i ei brytingstid
Tác giả: Stig Jarle Helset, Endre Brunstad, Endre Brunstad, Stig Jarle Helset
Xuất bản: Oslo: Cappelen Damm AkademiskNOASP Nordic Open Access Scholarly Publishing, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục