Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 45 kết quả
Myth
Tác giả: Laurence Coupe
Xuất bản: London New York: Routledge, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
When they severed earth from sky : how the human mind shapes myth
Tác giả: E J W Barber, Paul T Barber
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201.3
 
Myth : a very short introduction
Tác giả: Robert Alan Segal
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
The anatomy of myth : the art of interpretation from the presocratics to the church fathers
Tác giả: Michael W Herren
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201.3
 
Myth : a new symposium
Tác giả: William F Hansen, Gregory Allen Schrempp
Xuất bản: Bloomington IN: Indiana University Press, c2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  291.13
 
Science and myth : what we are never told
Tác giả: Wolfgang Smith
Xuất bản: San Rafael CA: Sophia Perennis, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
Myth and philosophy from the Presocratics to Plato
Tác giả: Kathryn A Morgan
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2000
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  180
 
Antike Mythen : Medien, Transformationen und Konstruktionen
Tác giả: Ueli Dill, Fritz Graf, Christine Walde
Xuất bản: Berlin New York: Walter de Gruyter, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  290.13
 
King Rother
Tác giả: Robert Lichtenstein
Xuất bản: Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1962
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Goths & Other Stories Second Edition
Tác giả: Tis Kaoru Zamler-Carhart
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục