Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 53 kết quả
Polymer processing instabilities : control and understanding
Tác giả: Savvas Georgios Hatzikiriakos, Kalman B Migler
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.92
 
Principles of polymerization
Tác giả: George G Odian
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Principles and applications of emulsion polymerization
Tác giả: Chorng-Shyan Chern
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.92
 
Advances in polymer latex technology
Tác giả: Vikas Mittal
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.92
 
Polymer chemistry : a practical approach
Tác giả: Fred J Davis
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Introduction to physical polymer science
Tác giả: L H Sperling
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.9
 
Anionic polymerization
Tác giả: L J Fetters
Xuất bản: Berlin New York: SpringerVerlag, 1984
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.48
 
Polymer chemistry : introduction to an indispensable science
Tác giả: David M Teegarden
Xuất bản: Arlington Va: NSTA Press National Science Teachers Association, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.7
 
Carraher's polymer chemistry
Tác giả: Charles E Carraher
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.7
 
Polymer synthesis
Tác giả: Y Furusho
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục