Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
An invitation to C*-algebras
Tác giả: William Arveson
Xuất bản: New York: SpringerVerlag, 1976
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.55
 
Introduction to Lie algebras and representation theory
Tác giả: James E Humphreys
Xuất bản: New York: SpringerVerlag, 1972
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Lie groups, Lie algebras, and their representations
Tác giả: V S Varadarajan
Xuất bản: New York: SpringerVerlag, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.55
 
Lie groups, Lie algebras, and representations : an elementary introduction
Tác giả: Brian C Hall
Xuất bản: New York: Springer, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.55
 
G-algebras and modular representation theory
Tác giả: Thévenaz Jacques
Xuất bản: Oxford New York: Clarendon Press, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  512.3
 
Representations of *-algebras, locally compact groups, and Banach *-algebraic bundles
Tác giả: J M G Fell, Robert S Doran
Xuất bản: Boston: Academic Press, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.55
 
Representation theory of the symmetric groups : the Okounkov-Vershik approach, character formulas, and partition algebras
Tác giả: Tullio Ceccherini-Silberstein, Fabio Scarabotti, Filippo Tolli
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.2
 
Representation theory : a first course
Tác giả: William Fulton, Joe Harris
Xuất bản: New York: SpringerVerlag, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.2
 
Character identities in the twisted endoscopy of real reductive groups
Tác giả: Paul Mezo
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.482
 
Representations for Genetic and Evolutionary Algorithms [electronic resource]
Tác giả: Franz Rothlauf
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục