Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Groups and representations
Tác giả: J L Alperin, Rowen B Bell
Xuất bản: New York: Springer, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.2
 
Linear representations of finite groups
Tác giả: Jean-Pierre Serre, Leonard L Scott
Xuất bản: New York: SpringerVerlag, 1977
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Representations of compact Lie groups
Tác giả: Theodor Bröcker, Tammo tom Dieck
Xuất bản: New York: SpringerVerlag, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Infinite-dimensional representations of 2-groups
Tác giả: John C Baez
Xuất bản: Providence RI: American Mathematical Society, c2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.482
 
Lie groups, Lie algebras, and their representations
Tác giả: V S Varadarajan
Xuất bản: New York: SpringerVerlag, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.55
 
Lie groups, Lie algebras, and representations : an elementary introduction
Tác giả: Brian C Hall
Xuất bản: New York: Springer, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.55
 
Representation theory of the symmetric groups : the Okounkov-Vershik approach, character formulas, and partition algebras
Tác giả: Tullio Ceccherini-Silberstein, Fabio Scarabotti, Filippo Tolli
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.2
 
Character identities in the twisted endoscopy of real reductive groups
Tác giả: Paul Mezo
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.482
 
Representations of *-algebras, locally compact groups, and Banach *-algebraic bundles
Tác giả: J M G Fell, Robert S Doran
Xuất bản: Boston: Academic Press, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.55
 
SL2(R)
Tác giả: Serge Lang
Xuất bản: New York: SpringerVerlag, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục