Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
The Bloomsbury handbook of sound art
Tác giả: Sanne Krogh Groth, Holger Schulze
Xuất bản: London: Bloomsbury Academic, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  709
 
The art of digital audio
Tác giả: John Watkinson
Xuất bản: Oxford: Focal Press, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.59
 
Mastering audio : the art and the science
Tác giả: Bob Katz
Xuất bản: Oxford: Focal Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3893
 
The art of mixing : a visual guide to recording, engineering, and production
Tác giả: David Gibson, George Petersen
Xuất bản: Emeryville CA: MixBooks, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38932
 
The art of music production : the theory and practice
Tác giả: Richard James Burgess
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.49023
 
The art of mixing : a visual guide to recording, engineering, and production
Tác giả: David Gibson
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38932
 
Sound and music for the theatre : the art and technique of design
Tác giả: Deena Kaye, James LeBrecht
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.024
 
Rethinking Density. Art, Culture, and Urban Practices
Tác giả: Anamarija Batista, Anamarija Batista, Szilvia Kovács, Szilvia Kovács, Carina Lesky, Carina Lesky
Xuất bản: Berlin: Sternberg Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  700.411
 
Live audio : the art of mixing a show [electronic resource]
Tác giả: Dave Swallow
Xuất bản: Burlington MA Oxford: Focal, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.2
 
Sessions with Sinatra : Frank Sinatra and the art of recording
Tác giả: Charles L Granata
Xuất bản: Chicago: A Cappella, c1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.42164092
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục