Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
Transport phenomena and unit operations : a combined approach
Tác giả: Richard G Griskey
Xuất bản: New York: WileyInterscience, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Transport phenomena : a unified approach
Tác giả: Robert S Brodkey, Harry C Hershey
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2
 
Rotary kilns : transport phenomena and transport processes
Tác giả: A A Boateng
Xuất bản: Burlington MA: Elsevier, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.28426
 
Transport phenomena
Tác giả: R Byron Bird, Edwin N Lightfoot, Warren E Stewart
Xuất bản: New York: J Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Modelling in transport phenomena elektronisk ressurs : a conceptual approach
Tác giả: Ismail Tosun
Xuất bản: Oxford: Elsevier, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2842
 
Semiconductor nanostructures : quantum states and electronic transport
Tác giả: Thomas Ihn
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38152
 
Advances in transport phenomena 2010 [electronic resource]
Tác giả: Liqi Wang
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.138
 
Advances in transport properties of fluids
Tác giả: Marc J Assael, A R H Goodwin, V Vesovic, W A Wakeham
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.425
 
Gas-solid transport
Tác giả: George E Klinzing
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1981
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2
 
Transport phenomena in fuel cells
Tác giả: Ben Sundén, Mohamm Faghri
Xuất bản: Southampton Boston: WIT Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.312429
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục