Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Annual editions: Comparative politics : 07/08
Tác giả: Christian Soe
Xuất bản: Dubuque: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320
 
A Theory of Power
Tác giả: Jeff Vail
Xuất bản: : Iuniverse Inc, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320
 
Niên giám báo chí Việt Nam
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320
 
Tìm hiểu môn học chính trị học : (dưới dạng hỏi & đáp)
Tác giả: Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn An
Xuất bản: Hà Nội: Lý Luận Chính Trị, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320
 
Transparency in Government
Tác giả:
Xuất bản: NY: US Depertment of State, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320
 
Power & Choice : An Introduction to Political Science
Tác giả: W Phillips Shively
Xuất bản: : McGrawHill Companies, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320
 
Understanding power : the indispensable Chomsky
Tác giả: Noam Chomsky, Peter R Mitchell, John Schoeffel
Xuất bản: New York: New Press, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320
 
Politics, the basics [electronic resource]
Tác giả: Stephen D Tansey
Xuất bản: London New York: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320
 
Politics, the basics
Tác giả: Stephen D Tansey
Xuất bản: New York NY: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320
 
The politics of moral capital
Tác giả: John Kane
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục