Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Springer handbook of robotics
Tác giả: Oussa Khatib, Bruno Siciliano
Xuất bản: Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Instrument engineers' handbook
Tác giả: Lipták Béla G
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Process/Industrial Instruments and Controls Handbook
Tác giả: K McMillan Gregory, M Considine Douglas
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  629.8
 
Process/Insdustrial Instruments & Controls Handbook
Tác giả: Douglas M Considine, Douglas MConsidine
Xuất bản: NY: McGrawHill, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Springer handbook of robotics
Tác giả: Oussama Khatib, Bruno Siciliano
Xuất bản: Berlin London: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Robotics and automation handbook
Tác giả: Thomas R Kurfess
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Handbook of networked and embedded control systems
Tác giả: Dimitrios Hristu-Varsakelis, W S Levine
Xuất bản: Boston: Birkhauser, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Instrument engineers' handbook
Tác giả: Bél Lipták
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
The robotic process automation handbook : a guide to implementing RPA systems
Tác giả: Tom Taulli
Xuất bản: New York: Apress, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
1

Truy cập nhanh danh mục