Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Math and logic puzzles for PC enthusiasts
Tác giả: J J Clessa
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications, 1996
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.7
 
Winning ways for your mathematical plays. Vol. 3 / [electronic resource]
Tác giả: Elwyn R Berlekamp, John Horton Conway, Richard K Guy
Xuất bản: Natick Mass: AK Peters, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.7
 
Great book of math puzzles
Tác giả: Philip Ernest HeaffordPhilip Ernest Heafford
Xuất bản: New York: Sterling Pub Co, 1993
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.7
 
Math tricks, brain twisters, and puzzles
Tác giả: Joseph Degrazia
Xuất bản: New York: Bell Pub Co, 1981
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.7
 
Against the Cult of the Reptile God
Tác giả: Douglas Niles
Xuất bản: : Wizards of the Coast, 1983
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.7
 
Ancient puzzles : classic brainteasers and other timeless mathematical games of the last 10 centuries
Tác giả: Dominic Olivastro
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1993
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.7
 
The colossal book of mathematics : classic puzzles, paradoxes, and problems : number theory, algebra, geometry, probabil...
Tác giả: Martin Gardner
Xuất bản: New York: Norton, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.7
 
Dictionary of mathematical games, puzzles, and amusements
Tác giả: Harry Edwin Eiss
Xuất bản: New York: Greenwood Press, 1988
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.7
 
Hexaflexagons and other mathematical diversions : the first Scientific American book of puzzles & games
Tác giả: Martin Gardner
Xuất bản: Chicago: University of Chicago Press, 1988
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.7
 
More math games & activities from around the world
Tác giả: Claudia Zaslavsky
Xuất bản: Chicago: Chicago Review Press, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.7
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục