Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 25 kết quả
The battle of Kadesh [electronic resource]
Tác giả: Christian Jacq
Xuất bản: New York: Warner Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843
 
The lady of Abu Simbel [electronic resource]
Tác giả: Christian Jacq
Xuất bản: New York: Warner Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843
 
Under the western acacia [electronic resource]
Tác giả: Christian Jacq
Xuất bản: New York: Warner Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843
 
The belly of Paris = Le ventre de Paris
Tác giả: Émile Zola, Bria Nelson
Xuất bản: New York: Oxford University Press Inc, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843
 
Before Auschwitz : Irène Némirovsky and the cultural landscape of inter-war France
Tác giả: Angela Kershaw
Xuất bản: New York NY: Routledge, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843
 
Le bon L�eviathan : roman
Tác giả: Pierre Boulle
Xuất bản: Paris: Julliard, 1978
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843
 
The nun [electronic resource]
Tác giả: Denis Diderot, Russell Goulbourne
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843
 
Castle to Castle
Tác giả: Elaine Cunningham, Elaine Cunningham cm
Xuất bản: : Penguin, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  843
 
The castle of dreams
Tác giả: Michel Jouvet, Laurence Garey
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843
 
Maurice Blanchot
Tác giả: Ullrich M Haase, William Large
Xuất bản: London New York: Routledge, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843
 

Truy cập nhanh danh mục