Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 813 kết quả
Using SQLite [electronic resource]
Tác giả: Jay A Kreibich
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.756
 
Expert Oracle practices [electronic resource] : Oracle database administration from the Oak Table
Tác giả: Melanie Caffrey
Xuất bản: New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag New York, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
Expert SQL server 2008 development [electronic resource]
Tác giả: Alastair Aitchison, Adam Machanic
Xuất bản: Berkeley CA New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
Pro ODP .NET for Oracle Database 11g [electronic resource]
Tác giả: Edmund Zehoo
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7575
 
Practical SQL queries for Microsoft SQL server 2008 R2 [electronic resource]
Tác giả: Art Tennick
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.75
 
Microsoft SQL Server 2008 all-in-one desk reference for dummies [electronic resource]
Tác giả: Robert D Schneider, Damir Bersinic
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.75
 
SQL all-in-one for dummies, 2nd edition [electronic resource]
Tác giả: Allen G Taylor
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.75
 
Relational database design and implementation [electronic resource] : clearly explained, third edition
Tác giả: Jan L Harrington, Jan L Harrington
Xuất bản: Amsterdam Boston Burlington Mass: Elsevier Morgan Kaufmann Publishers, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.75
 
Expert SQL server 2008 encryption [electronic resource]
Tác giả: Michael Coles, Steve Jones, Rodney Landrum
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
Access 2010 [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: Matthew MacDonald
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục