Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Supreme injustice : how the high court hijacked election 2000
Tác giả: Alan M Dershowitz
Xuất bản: Oxford: New York Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  324.973
 
The American ballot box in the mid-nineteenth century [electronic resource]
Tác giả: Richard Franklin Bensel
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  324.973
 
The gamble : choice and chance in the 2012 presidential election
Tác giả: John Sides, Lynn Vavreck
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  324.973
 
Gender and elections : shaping the future of American politics
Tác giả: Susan J Carroll, Richard Logan Fox
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  324.973
 
Methodology of the 2016 RAND Presidential Election Panel Survey (PEPS)
Tác giả:
Xuất bản: Santa Monica CA: RAND Corporation, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  324.973
 
Presidential elections : strategies and structures of American politics
Tác giả: Nelson W Polsby, David A Hopkins, Steven E Schier, Aaron B Wildavsky
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  324.973
 
The timeline of presidential elections : how campaigns do (and do not) matter
Tác giả: Robert S Erickson, Christopher Wlezien
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  324.973
 
1

Truy cập nhanh danh mục